Värdnamn

Värdnamn från Server (172.16.5.201) för IP 44.210.77.106. Värdnamn kan ha bifogat namnet på en domännamnssystem (DNS) -domän, separerad från den värdspecifika etiketten med en period ("punkt"). I sistnämnda form kallas också ett värdnamn ett domännamn.

📱 Ingång

 

I datornätverk är ett värdnamn (archaically nodename) en etikett som tilldelas en enhet ansluten till ett datornätverk och som används för att identifiera enheten i olika former av elektronisk kommunikation, till exempel World Wide Web. Värdnamn kan vara enkla namn som består av ett enda ord eller en fras, eller de kan vara strukturerade.

Internet-värdnamn kan ha lagt till namnet på en Domain Name System (DNS) -domän, separerad från den värdspecifika etiketten med en period ("dot"). I den senare formen kallas ett värdnamn också ett domännamn. Om domännamnet är helt specificerat, inklusive en toppdomän på Internet, sägs värdnamnet vara ett fullt kvalificerat domännamn (FQDN). Värdnamn som inkluderar DNS-domäner lagras ofta i domännamnsystemet tillsammans med IP-adresserna för den värd de representerar för att kartlägga värdnamnet till en adress eller omvänd process.

ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Kommentar

Språk